top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TEGENSTELBAARHEID

Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de week stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Elk beding, strijdig met deze, zal ons niet kunnen worden tegengesteld.

2. REPRODUCTIERECHTEN

1.  Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van huidige factuur, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot enkel dit gebruik vermeld op deze factuur. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken. Gezien afstand van een document noch overdracht van auteursrechten inhoudt, noch deze laat vermoeden, is elke reproductie, mededeling aan het publiek, tentoonstelling, of elke andere vorm van gebruik van deze documenten, enkel mogelijk mits onze voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming, of deze van Sofam, en met vermelding van onze naam. De originelen dienen steeds terugbezorgd te worden aan de auteur. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia's, als alle dragers zonder onderscheid op dewelke de werken zijn geleverd, blijven eigendom van de auteur. Het gebruik van de werken verbindt enkel de gebruiker die aansprakelijk is voor alle noodzakelijke toelatingen m.b.t. de afgebeelde personen en zaken, zoals voor de teksten en legendes die het gebruik vergezellen.

2.  Toelating tot reproductie of mededeling aan het publiek ontstaat pas na betaling van de overeengekomen prijs.

3.  Deze overeenkomst is afgesloten intuitu personae. De rechten en/of documenten, en het voorwerp ervan, kunnen nooit aan derden worden overgedragen, behoudens onze voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

4.  In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie - fotokopie, microfilm- en videoprocédé, elektronisch, digitaal of analoog) mag er een nieuw origineel of een kopie van welke aard ook van de documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

5.  De gebruiker moet in alle omstandigheden de morele rechten respecteren verbonden aan de werken. Meer bepaald dient de gebruiker de integriteit van de werken te respecteren, en met name de kleuren getrouw weergeven en de werken niet verminken of vervormen.

De naam van de auteur moet duidelijk, volledig, ondubbelzinnig en ten opzichte van elk gebruik vermeld worden, en wel als volgt :

 © Sofam Peter Bauwens – Jaartal

6.  De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 10 dagen na het verschijnen van de drager minstens één bewijsexemplaar toe te sturen.

7.  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van deze overeenkomst zijn alle andere rechten (kabel, reprografie, privé-kopie, uitgave, leenrecht, enz.) voorbehouden, met inbegrip van het recht op tentoonstelling.

3. ANNULERING

Bij annulatie van de bestelling zal een schadevergoeding verschuldigd zijn 
berekend op de overeengekomen vergoeding, met een forfaitair minimum van 15 procent.

 

4.STUDIES,VOORONTWERPEN,PROEVEN,LEVERING OP ZICHT

Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto's, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video's, enz...) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan.

Bij levering van visuele werken op zicht verbindt de klant er zich toe om de werken in perfecte staat terug te geven binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 7,00 € per beeld en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van € 1239,50 per origineel werk en van  € 250,00 per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats bij de auteur. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

6.  LEVERINGSTERMIJNEN

Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbindt de auteur er zich toe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behoudt de auteur zich het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te vermeerderen.

7.  KLACHTEN

Klachten moeten binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

8.  BETALING

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schade vergoeding gelijk aan 12 % van het verschuldigd bedrag en een minimum van 125 euro. Het aldus verhoogde bedrag brengt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 2% per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, zonder dat deze intrest lager kan zijn dan 7% boven de Europese basisfinancieringsrente en afgerond op het hogere halve procentpunt. Bovendien is er een vergoeding verschuldigd voor alle invorderingskosten en éénzijdige kosten die ontstaan door de betalingsachterstand (aangetekende brieven,  factuur van het incassobureau, erelonen van advocaten en andere) en dit met een maximum van 25% van het ingevorderde bedrag, bovendien te vermeerderen met de gerechtskosten. 

9.  SANCTIES

De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

- gebruik zonder voorafgaande toestemming : forfaitaire schade­vergoeding van 200 % van het basisrecht volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro;

- gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende : forfaitaire schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro; - gebruik met verkeerde naamtekening : forfaitaire schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 247,89 euro;

- wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk : forfaitaire schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro;

De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen , aanschaffing van overtuigingsstukken, als alle andere reële kosten uitgezet omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro.

10.  MODELLEN

Deze factuur slaat enkel en alleen op de auteursrechten van de fotograaf. De auteursrechten met betrekking tot het afbeelden van de modellen en hun daarbij horende rechten zijn in geen geval op de fotograaf verhaalbaar en omvatten niet het voorwerp van deze factuur.

Het verkrijgen van de toestemming van de modellen tot het gebruik van de foto's is geheel ten laste en op verantwoordelijkheid van de klant.

De klant moet deze toestemming van de modellen hebben bekomen vooraleer onze foto's kunnen worden gebruikt.

Alle daaruit voortvloeiende rechten met betrekking tot het model en het gebruik van de beelden zijn in geen enkel geval verhaalbaar op de fotograaf.

11.  TERRITORIALE BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd

bottom of page